MSR v halových motokárach 2018

PROPOZÍCIE


 1. Organizátor – Miesto konania
 2. Oprávnení jazdci
 3. Registrácia a vstupný poplatok
 4. Rozdelenie jednotlivých tried
 5. Povinnosti jazdcov
 6. Motokára - pridelovanie do jednotlivých jázd
 7. Časomiera
 8. Základné predpisy
 9. Tréning
 10. Formát preteku
 11. Bodovanie
 12. Vyhlásenie víťazov
 13. Vlajky a signálizačné svetlá
 14. Penalizácie
 15. Kalendár
 16. Reklama


 1. Miesto konania / organizátor

Organizátorom pretekov je (ďalej len organizátor):

KART ONE ARÉNA, Kopčianska 82/A, Bratislava
Riaditeľ preteku: oznámený na mieste.
marian.matus@kartarena.sk


FIBO KARTING, Komárňanská cesta 3, Nové Zámky
Riaditeľ preteku: oznámený na mieste.
peter.sutovsky@fibokarting.sk


KARTING ARÉNA PLEŠIVEC , Železničná 591, 049 11 Plešivec
Riaditeľ preteku: oznámený na mieste.
kartingarena.plesivec@gmail.com


MAX60, Vajnorská 127/A, 831 04 Bratislava 3
Riaditeľ preteku: oznámený na mieste.
kartingarena.plesivec@gmail.com

Platba štartovného: hotovosťou pri registrácii. 1. Oprávnení jazdci
 1. Do pretekov je možné registrovať iba jazdca (muž, žena) s trvalým pobytom na území SR (doklad o trvalom pobyte)
 2. Jazdec musí byť držiteľom platnej licencie SAMŠ – halové motokáry
 3. Poplatok za licenciu „halové motokáry“: 10 Euro (tlačivá SAMŠ)
 1. Registrácia do preteku / vstupný poplatok
 1. Registrácia do preteku je na základe vyplnenej prihlášky, ktorú je jazdec povinný zaslať organizátorovi najneskôr 7 dní pred konaním preteku. Prihláška musí byť podpísaná, v prípade neplnoletých, podpísaná od zákonného zástupcu. Registrácia je platná až po zaplatení vstupného poplatku vo výške 50 Euro. Vstupný poplatok sa platí v čase a mieste konania preteku. Usporiadateľ si vyhradzuje právo na obmedzenie počtu registrácii. Registračný poplatok a obmedzenie počtu jazdcov, bude oznámené vždy včas pred konaním preteku.
 2. Jazdec, ktorý sa riadne prihlási na dané kolo MSR a neodhlási svoju účasť najneskôr 24h pred daným kolom, bude započítaný ako účastník daného kola so započítanými nulovými bodmi.

Tieto body sa v konečnom hodnotení neškrtajú, ale započítavajú.
 1. Rozdelenie jazdcov do tried

Rozdelenie do jednotlivých tried je nasledovné :

JUNIOR MINI : V čase prvého preteku dovŕšených 6 rokov (s minimálnou výškou 130cm) Minimálna hmotnosť 45 kg. Maximálne dováženie pre kategóriu Junior Mini je 15 kg.

JUNIOR : V čase prvého preteku dovŕšených 12 rokov. Minimálna hmotnosť 60 kg

JUNIOR MAX: V čase prvého preteku dovŕšených 16 rokov. Minimálna hmotnosť 70 kg

SENIOR : V čase prvého preteku dovŕšených 20 rokov. Minimálna hmotnosť 85 kg


Dovažovanie prebieha len na motokárach, ktoré povoľujú dovažovanie.

Pri elektrických motokárach je dovažovanie zabezpečené elektronicky. Ovládače budú odložené u riaditeľa preteku.

Minimálny počet 5 jazdcov je potrebný na uskutočnenie jednotlivých kôl pretekov M SR halových motokár v jednotlivých kategóriách. Usporiadateľ si v prípade nižšieho počtu jazdcov v jednotlivých triedach, vyhradzuje právo danú triedu zrušiť v danom kole.
 1. Povinnosti jazdcov
 1. Každý jazdec sa zúčastní pretekov na vlastnú zodpovednosť. Organizátor nie je zodpovedný za škodu spôsobenú na zdraví ani majetku jazdcov.
 2. Každý jazdec je povinný dodržiavať pravidlá pretekov.
 3. Každý jazdec je povinný uposlúchnuť pokyny organizátora, traťových komisárov.
 4. Každý jazdec je povinný používať ochrannú prilbu integrálneho (uzavretého) typu, rukavice a kombinézu. Kombinézu je nutné nosiť počas celých pretekov a aj počas vyhlásenia víťazov a výsledkov. Kombinézu je povolené vyzliecť až po oficiálnom ukončení pretekov. Preteky oficiálne ukončí vyhlasovanie víťazov a výsledkov.
 5. Každý jazdec je povinný dovažovať sa do predpísanej váhy v danej kategórii tried.
 6. Dovažovanie musí byť pevne uchytené.
 7. Je zakázané používať voľné a nefixované závažie jazdca.
 8. Dovažovanie jazdcov prebehne pred pretekmi. Každý jazdec sa váži v kompletnom oblečení vrátane helmy a ochranných rukavíc.
 9. Jazdec sa dovažuje do váhy podľa príslušnej kategórie. Na kontrolu minimálnej váhy jazdca sa používa prejazdová váha. Organizátor si vyhradzuje právo, na kontrolu váhy jazdca v ktoromkoľvek okamihu preteku. V prípade podváženia, bude jazdcovi udelená penalizácia.
 10. Je zakázané vstupovať na trať v priebehu pretekov. V prípade technického problému musí jazdec ostať sedieť v motokáre a upozorniť na poruchu mávaním vztýčenými rukami nad hlavou. Následne čaká na príchod mechanika, ktorý ho odtlačí do depa. Je zakázané vystupovať z motokáry a tlačiť ju!
 11. Pri opúšťaní depa, dbá jazdec na bezpečnosť a dá prednosť jazdcom, ktorí prechádzajú pred výjazdom z boxu. Týchto jazdcov nesmie ohroziť ani obmedziť.
 12. Riadenie pod vplyvom drog/ návykových látok a alkoholu je zakázané. 1. Motokára
 1. Usporiadateľ zabezpečí pre každého účastníka vhodné motokáry. Na preteky budú použité výhradne rovnaké motokáry, na ktorých nie je možné pred pretekmi a ani počas pretekov prevádzať akékoľvek úpravy a nastavenia.
 2. Do každého preteku, budú prideľované motokáry jednotlivým jazdcom náhodným výberom (losom). Usporiadateľ zabezpečí vyrovnanosť jednotlivých motokár.
 3. Usporiadateľ zabezpečí, aby žiaden z jazdcov neabsolvoval jazdy na tej istej motokáre dva krát a viac. Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu motokár v takýchto prípadoch.
 4. Ak sa prejaví porucha na motokáre počas preteku, jazdec zdvihnutou rukou dá signál obsluhe a pretek bude prerušený. Po výmene motokáry (transpondér, číslo, váha)bude jazdec prepustený z depa a zaradený na koniec štartového pola. Následne bude pretek reštartovaný. Toto je možné v prípade, pokiaľ sa odjazdilo menej ako 50% z daného preteku. 1. Časomiera

Časy sa merajú pri prechode Štart/Cieľ - Linie.

Meranie sa vykonáva pomocou transpondéra a počítačovým systémom usporiadateľa. Ak nastane porucha v zaznamenávaní časov riaditeľ preteku rozhodne o tom, ako postupovať.
 1. Základné predpisy
 1. Autoritou zaisťujúcou dodržiavanie pravidiel sú traťoví komisári, v čele s hlavným komisárom
 2. Počas celých pretekov bude na okruhu k dispozícií tím mechanikov a šéfmechanik. V jeho právomoci je rozhodnutie o oprávnenosti výmeny motokáry.
 3. V prípade nejasností, otázok, sťažností, či podávania protestu, sa postupuje výhradne nasledujúcim spôsobom: Jazdec kontaktuje výhradne iba hlavného komisára, potom počká na jeho rozhodnutie. Komisár je oprávnený počas šetrenia vyzvať ostatných jazdcov a traťových komisárov a vyniesť konečný verdikt.
 4. V prípade viditeľnej poruchy motokáry, pre ktorú nebude možné v jazde pokračovať, je po usúdení technického komisára možné preteky opakovať pokiaľ sa odjazdilo menej ako 50%.
 5. Pri rozjazde je opakovanie možné ak sa odjazdilo menej ako 50% pre danú motokáru.

Proti rozhodnutiu hlavného komisára nie je odvolanie!

 1. Každý jazdec sa musí zúčastniť rozpravy jazdcov.
 2. Jazdci sú povinní chovať sa na trati tak, aby neohrozovali svoje zdravie a ani súperov. Zakázané je predovšetkým úmyselné narážanie do motokáry súpera. V prípade žltých vlajok (maják) je jazdec povinný znížiť rýchlosť a je zakázané predbiehanie.
 3. V prípade červenej vlajky, je jazdec povinný zdvihnúť ruku a okamžite zastaviť.
 4. Kedykoľvek, keď jazdec vchádza do depa, je povinný zdvihnúť ruku, aby signalizoval ostatným jazdcom svoj úmysel. Pri vjazde do depa je jazdec povinný výrazne znížiť rýchlosť a byť pripravený bezpečne zastaviť vo vyhradenom priestore (prejazdová váha). Porušenie týchto pravidiel sa trestá penalizáciou. 1. Tréning

Usporiadateľ umožní účastníkom spoznať trať, vo voľnom tréningu pred začatím pretekov. Voľné tréningy sú spoplatnené zvlášť.
 1. Formát preteku (Každá kategória):
Variant A:
NázovČas
Voľný tréning10 minút
Kvalifikácia I7 minút
Preteky I 15 minút
Kvalifikácia II7 minút
Preteky II15 minút
Pri väčšom počte jazdcov ako motokár budú preteky rozdelené na dve skupiny nasledovne:
NázovČas
Voľný tréning10 minút
Kvalifikácia I7 minút
Preteky I A15 minút
Preteky I B15 minút
Preteky I Finále10 minút
Kvalifikácia II7 minút
Preteky II15 minút
Preteky II15 minút
Preteky II Finále10 minút

Variant B:
NázovČas
Voľný tréning10 minút
Bodovaná rozjazda I 12 minút
Bodovaná rozjazda II 12 minút
Bodovaná rozjazda III 12 minút 1. Bodovanie Variant A
 1. Jazdec s dosiahnutým najrýchlejším časom počas kvalifikácie, sa stáva víťazom kvalifikácie. Ostatné poradie jazdcov vzostupne podľa dosiahnutých najrýchlejších časov.
 2. Do pretekov I nastupujú jazdci v poradí podľa kvalifikácie I.

Víťazom pretekov I sa stáva jazdec, ktorý ako prvý prejde cieľom. Ostatné poradie jazdcov vzostupne podľa poradia.

 • Pretekov I A sa zúčastnia jazdci na nepárnych pozíciách v hromadnej kvalifikácii, zoradení podľa výsledku (1,3,5,7...)
 • Pretekov I B sa zúčastnia jazdci na párnych pozíciách v hromadnej kvalifikácii, zoradení podľa výsledku (2,4,6,8...)
 • Pretekov I Finále sa zúčastnia jazdci podľa dosiahnutého poradia v Pretekoch 1 (prví 4) a Pretekoch 2 (prví 4) - počet môže byť upravený podľa počtu motokár v danej hale, vždy rovnaké číslo z oboch jázd. Jazdci do finále sú zoradení v poradí podľa výsledkov z pretekov kde rovnaké pozície z pretekov sa zoraďujú podľa výsledkov v kvalifikácii. Víťazom pretekov I finále sa stáva jazdec, ktorý ako prvý prejde cieľom. Ostatné poradie jazdcov vzostupne podľa poradia.
 • Jazdci, ktorí sa nedostanú do finále sú umiestnení podľa výsledkov z pretekov . Rovnaké pozície z pretekov sa rozdeľujú do celkového poradia podľa výsledkov v kvalifikácii.
 1. Do pretekov II nastupujú jazdci v poradí podľa kvalifikácie II.

Víťazom pretekov II sa stáva jazdec, ktorý ako prvý prejde cieľom. Ostatné poradie jazdcov vzostupne podľa poradia

 • Pretekov II A sa zúčastnia jazdci na nepárnych pozíciách v hromadnej kvalifikácii, zoradení podľa výsledku (1,3,5,7...)
 • Pretekov II B sa zúčastnia jazdci na párnych pozíciách v hromadnej kvalifikácii, zoradení podľa výsledku (2,4,6,8...)
 • Pretekov II Finále sa zúčastnia jazdci podľa dosiahnutého poradia v Pretekoch 1 (prví 4) a Pretekoch 2 (prví 4) - počet môže byť upravený podľa počtu motokár v danej hale, vždy rovnaké číslo z oboch jázd. Jazdci do finále sú zoradení v poradí podľa výsledkov z pretekov kde rovnaké pozície z pretekov sa zoraďujú podľa výsledkov v kvalifikácii. Víťazom pretekov II finále sa stáva jazdec, ktorý ako prvý prejde cieľom. Ostatné poradie jazdcov vzostupne podľa poradia.
 • Jazdci, ktorí sa nedostanú do finále sú umiestnení podľa výsledkov z pretekov . Rovnaké pozície z pretekov sa rozdeľujú do celkového poradia podľa výsledkov v kvalifikácii.
 1. Pre finálne poradia jednotlivých pretekov budú pridelené body nasledovne :
Poradie123456789101112131415
Body151413121110987654321
 1. Pre rok 2017 sa pri Variante A (celkovo 4 kolá) bodujú 2 preteky, každý samostatne. Z celkových 8. bodovaných pretekov sa do konečného hodnotenia M SR započítava 7 pretekov (škrtá sa 1 pretek).
 2. Bodové hodnotenie pretekárov prihlásených a nezúčastnených (neospravedlnených), vylúčených, alebo diskvalifikovaných z pretekov, sa z celkového hodnotenia M SR neodpočítava (0 bodov sa za vylúčenie „neškrtá“ ale započítava )
 3. Celkové poradie pretekov určuje súčet dosiahnutých bodov z jednotlivých pretekov. V prípade rovnosti bodov, určuje poradie lepšie umiestnenie v jednotlivých pretekoch. Ak aj tak dosahujú rovnosť bodov, rozhodne lepšie umiestnenie v kvalifikácii. 1. Bodovanie Variant B
 1. Počas preteku absolvujú všetky triedy 3. bodované rozjazdy (tzv. Kvalifikácie) v trvaní 12 minút. Jazdec s dosiahnutým najrýchlejším časom počas rozjazdy, sa stáva víťazom rozjazdy. Ostatné poradie jazdcov vzostupne podľa dosiahnutých najrýchlejších časov.
 2. Po pretekoch je k dispozícií pre všetkých jazdcov zoznam výsledkov z jednotlivých rozjázd.
 3. Pre jednotlivé rozjazdy budú pridelené body nasledovne :
Poradie123456789101112131415
Body151413121110987654321
 1. Pre rok 2017 sa pri Variante B ( celkovo 2 kolá ) bodujú 3 rozjazdy, každá samostatne. Z celkových 6. Bodovaných rozjázd sa do konečného hodnotenia M SR započítava 5 rozjázd (škrtá sa 1 rozjazda) .
 2. Bodové hodnotenie pretekárov prihlásených a nezúčastnených (neospravedlnených), vylúčených, alebo diskvalifikovaných z pretekov, sa z celkového hodnotenia M SR neodpočítava (0 bodov sa za vylúčenie „neškrtá“ ale započítava )
 3. Celkové poradie rozjázd určuje súčet dosiahnutých bodov z jednotlivých rozjázd. V prípade rovnosti bodov, určuje poradie lepšie umiestnenie v jednotlivých rozjazdách (pretekoch)

Do celkového hodnotenia budú započítaní iba jazdci, ktorí odjazdili minimálne 50% zo všetkých kôl. Jazdec ktorý dosiahne najviac bodov sa stáva :

MAJSTROM SLOVENSKEJ REPUBLIKY V HALOVOM KARTINGU v triede :
 • JUNIOR MINI
 • JUNIOR
 • JUNIOR MAX
 • SENIOR 1. Vyhlásenie víťazov

Súčasťou finále je aj slávnostné vyhlásenie s dekorovaním víťazov v jednotlivých triedach.
 1. Vlajky a signalizačné svetlá

Jazdci sú povinní po celú dobu pretekov sledovať signalizáciu traťových komisárov a uposlúchnuť ich signalizáciu vlajkami, pričom:

 • Modrá vlajka: signalizuje, že pomalší jazdec je povinný umožniť rýchlejšiemu jazdcovi bezpečné predbehnutie. Jazdec je povinný uposlúchnuť modré vlajky najneskôr do jedného kola od vyvesenia prvej modrej vlajky.
 • Žltá vlajka + výstražné majáky: signalizuje nebezpečenstvo na trati, haváriu, a pod. Jazdec je povinný znížiť rýchlosť. Nesmie sa predbiehať!!!
 • SC + žltá vlajka + výstražné majáky: pri výjazde Neutralizačného vozidla (SC) sa za neho zaradí jazdec, ktorý je prvý v aktuálnom poradí, ostatní za ním tak, ako sú zoradení na trati a jazdia za SC s minimálnymi odstupom. Je zakázané predbiehanie!!!
 • Červená vlajka: signalizuje okamžité ukončenie pretekov z bezpečnostných dôvodov. Jazdec je povinný zastaviť.
 • Čierno-biela vlajka: signalizuje napomenutie jazdca pre nešportové správanie.
 • Čierna vlajka + číslo motokáry: signalizuje vylúčenie „jazdca“. Jazdec je povinný najneskôr do 3 (troch) kôl od vyvesenia prvej čiernej vlajky vojsť do depa, kde bude informovaný o spôsobe potrestania penalizáciou. Jazdec je oprávnený vypočuť si od hlavného komisára dôvody pre uloženie trestu. Proti rozhodnutiu o treste sa nie je možné odvolať.
 • Tabuľa Stop&Go s číslom: signalizuje penalizáciu. Jazdec najneskôr do 2 kôl pomaly vôjde do depa, kde bude oboznámený s dĺžkou trestu. Po jeho udelení sa jazdec vráti na trať. Jazdec pri výjazde nesmie ohroziť pri vychádzaní z depa ostatných jazdcov.
 • Šachovnicová vlajka: signalizuje ukončenie pretekov, jazdec zníži rýchlosť a príde bezpečne do depa. 1. Penalizácie
 1. O udelení penalizácie rozhoduje vždy hlavný komisár a proti jeho verdiktu nie je možné odvolanie. Udelené tresty sú podľa závažnosti rozdelené nasledovne:
 1. úroveň: Napomenutie: pri drobnom priestupku môže hlavný komisár udeliť napomenutie
 2. úroveň: Tresty udelované po skončení preteku:
  • 2 až 10 sekúnd udelené podľa závažnosti porušenia predpisov
  • nesplnený váhový limit do 5 kg (za každý chýbajúci 1kg bude udelený trest + 1sekunda)
 3. úroveň: Tresty udelované po skončení preteku 10 sekúnd:
  • nešportové správanie na trati
  • ignorovanie žltej vlajky a predbiehanie pod žltou vlajkou
  • ignorovanie červenej vlajky
  • opakované narážanie
  • nešportové správanie po udelení napomenutia
  • nesplnený váhový limit nad 5 kg =10sekúnd + sekundy za každé chýbajúce kg
 4. úroveň: Tresty po skončení preteku 60sekúnd:
  • 60 sekúnd: pre nižšiu hmotnosť, ignorovanie čiernej vlajky, porušenie obliekania, verbálna útoky účastníka na riaditeľa preteku, technického komisára a športového komisára.
 5. úroveň: Vylúčenie jazdca z pretekov: Pri obzvlášť hrubom, alebo opakovanom porušovaní pravidiel, je hlavný komisár oprávnený vylúčiť jazdca z pretekov. Tento sa už nesmie ďalej zúčastňovať na pretekoch! Táto penalizácia je udelená napr. pri opakovanom priestupku tretej úrovne, ignorovaní červenej vlajky, ignorovaní čiernej vlajky, spôsobení kolízie so zranením z dôvodu zvlášť neprimeraného/agresívneho spôsobu jazdy, či z dôvodu obzvlášť hrubých porušení bezpečnostných pravidiel
 1. Všetci jazdci sú povinní poznať, rešpektovať a dodržiavať vlajkové signalizácie a všetky bezpečnostné nariadenia platné pre danú trať. Takisto sú povinní sa zúčastniť na rozprave jazdcov pred pretekmi, kde sú jazdcom podávané dôležité informácie. Neznalosť týchto informácií či pravidiel neospravedlňuje!
 2. Čo nie je pravidlami povolené, je zakázané. 1. Kalendár

Termín pretekov: pre kategóriu JUNIOR, JUNIOR MAX, SENIOR

 1. kolo 21.04.2018 – Kart One Aréna Bratislava Variant A smer/back
 2. kolo 19.05.2018 – Fibo Karting Nové Zámky Variant A smer/back
 3. kolo 16.06.2018 – Max60 (elektrické motokáry) Variant A smer/back
 4. kolo 08.09.2018 – Speed kart center Dolná Seč (vonkajšia dráha) Variant A smer/back
 5. kolo 06.10.2018 - Karting aréna Plešivec Variant B smer/back/smer
 6. kolo 10.11.2018 – Kart One Aréna Bratislava Variant B back/smer/back


Termín pretekov: pre kategóriu pre kategóriu JUNIOR MINI (Kart One Aréna Bratislava, Fibo Karting Nové Zámky)

 1. kolo 21.04.2018 – Kart One Aréna Bratislava Variant A smer/back
 2. kolo 19-20.05.2018 – Fibo Karting Nové Zámky Variant A smer/back
 3. kolo 16.06.2018 - ?
 4. kolo 08.09.2018 - ?
 5. kolo 06.10.2018 - ?
 6. kolo 28.10.2017 10.11.2018 – Kart One Aréna Bratislava Variant B back/smer/back
Miesto konania pretekov bude oznámené 2 týždne pred uzávierkou prihlášok na príslušné preteky.

Termíny uzávierok prihlášok na jednotlivé preteky

 1. kolo 14.04.2018
 2. kolo 12.05.2018
 3. kolo 09.05.2018
 4. kolo 01.09.2018
 5. kolo 29.09.2018
 6. kolo 03.11.2018

 1. Reklama

Jazdci môžu použiť reklamu na svojich overaloch a prilbách.
 1. Informácie o pretekoch

Informácie budú zverejňované na stránkach:
Kart One Arena: http://www.kartonearena.sk/stranka/vysledky-z-1-kola-msr
Plešivec: http://motokary-plesivec.sk/sk/sutaze/msr-karting
Nové Zámky: https://www.fibokarting.sk/sutaze/msr-halove-motokary-2018/vysledky-msr/
SAMŠ – Slovenská asociácia motoristického špotru: sams-asn.skJAZDA NA MOTOKÁRACH, FIREMNÉ AKCIE

Príďte si zajazdiť na profesionálnej motokárovej dráhe, alebo si objednajte firemnú akciu s kateringom.