1H Endurance Race 2017

FIBO KARTING 1H Endurance Race

PROPOZÍCIE

 1. Základné informácie
 2. Kvalifikácia
 3. Bodovanie pretekov
 4. Pretek
 5. Striedanie a vjazd do Boxu
 6. Dovažovanie
 7. Penalizácie
 8. Vjazd do boxu pri STOP/GO
 9. Vlajková signalizácia
 10. Informačné tabule
 11. Porucha motokáry
 12. Ďalšie pravidlá pretekov


 1. Základné informácie

Hlavný organizátor: FIBO Karting s.r.o

Hlavný komisári: menovaný na preteku.


Termín pretekov :

 1. Kolo : 14.07.2017
 2. Kolo : 12.08.2017
 3. Kolo : 01.09.2017
 4. Kolo : 30.09.2017
 5. Kolo : 21.10.2017
 6. Kolo : 11.11.2017
 7. Super finále

Termín prihlasovania na preteky sa začína 6 dní pred pretekom a končí 3 dni pred dátumom pretekov.

Maximálny počet teamov je 16. V prípade väčšieho počtu teamov bude rozhodovať dátum prihlásenia do preteku.

Do preteku je možné prihlásiť sa cez email : kartingfibo@gmail.com , (správa ). Pri prihlásení treba uviesť meno teamu a členov.

Do preteku je možné prihlásiť iba 2 členný team.

Štartovné za team : 45€


Každý team sa musí dostaviť na určenú hodinu pred pretekom a nahlásiť prítomnosť najneskôr 45min pred štartom preteku. Ak tak neučiní nebude vpustený do preteku.

30 min. pred štartom preteku sa bude konať rozprava.

(Časový rozpis bude pripravený na každý pretek individuálne - určuje organizátor ).

Losovanie motokár – Systém Karting Manager náhodne priradí motokáru s číslom. Námietky ohľadom stavu motokár alebo jej technických parametrov budú posudzované organizátorom závodu.

Každý team môže počas jednej série pretekov 1H Endurance Race využiť možnosť odjazdiť jeden pretek ako jednotlivec. ( podmienky viď. odsek Kvalifikácia a Pretek )

Každý člen teamu musí odjazdiť 30 min, Čas na striedanie určuje si sleduje každý team samostatne. Na striedanie musí každý team využiť tzv. OKNO, Okno sa začína 27. a končí 33 minútou preteku.

Každý team má možnosť 1x využiť bodovacieho žolíka počas sezóny. T.j. : Pred kvalifikáciou musí team nahlásiť , že využíva bodovacieho žolíka.

Bodovací žolík : Body za získaný pretek budú 2 násobné v celkovej tabuľke výsledkov.

1 najhorší výsledok každého teamu počas sezóny sa nezaráta do koncového výsledku. (neúčasť na preteku sa neráta za najhorší výsledok )

Preteky sa konajú za akéhokoľvek počasia. ( Jazdí sa aj za dažďa. V prípade, že začne pršať počas preteku, pretek sa neprerušuje )

Po skončení šiesteho preteku a zrátaní všetkých bodov, prvých sedem teamov postupuje do super finále. Super finále: Víťazom celého seriálu 1H Endurance Race sa stáva team, ktorý vyhrá superfinále.
 1. Kvalifikácia

Trvanie: 3min


K dispozícii budú 2 motokáry na kvalifikáciu. Každý team zvlášť odjazdí 3 min kvalifikáciu a najlepšie časy každého z jazdcov teamu po vypršaní 3 min sa zrátavajú. Súčet časov určuje poradie na preteku. (tj. Na pripravených 2ch motokárach každý team odjazdí kvalifikačné 3 min. )

V prípade ak team využije možnosť jedného jazdca, ten na vybranej motokáre odjazdí kvalifikáciu sám a druhý čas mu bude pridelený. Pridelený čas je priemerný čas najlepších časov ostatných teamov v kvalifikácii.

Po skončení kvalifikácie a zrátaní časov budú teamy rozdelené do 1. a 2. preteku. A to nasledovným systémom:

 • P1. pretek team na neparných pozíciách tz.: 1, 3, 5, 7, 9, 11, ...
 • P2. pretek team na párnych pozíciách tz.: 2, 4, 6, 8, 10, 12, ...

Každý pretek P1 a P2 sa vyhodnocuje samostatne.
 1. Bodovanie pretekov
 1. miesto – 25 bodov
 2. miesto - 20 bodov
 3. miesto - 17 bodov
 4. miesto - 14 bodov
 5. miesto - 12 bodov
 6. miesto - 10 bodov
 7. miesto - 8 bodov
 8. miesto - 6 bodov
 9. miesto - 4 body
 10. miesto - 3 body
 11. miesto - 2 body
 12. miesto - 1 bod

Každý team má možnosť 1x využiť bodovacieho žolíka počas sezóny. T.j. : Pred kvalifikáciou musí team nahlásiť , že využíva bodovacieho žolíka.

Bodovací žolík : Body za získaný pretek budú 2 násobné v celkovej tabuľke výsledkov.

1 najhorší výsledok každého teamu počas sezóny sa nezaráta do koncového výsledku. (neúčasť na preteku sa neráta za najhorší výsledok )
 1. Pretek

Štart pretekov bude Letmý

Štartuje sa odmávaním zelenou vlajkou.


Preteky končia po uplynutí čistého času trvania pretekov. Do trvania pretekov sa nezapočítava čas plynúci počas prerušenia pretekov z dôvodu technickej poruchy ktorejkoľvek motokáry. Po uplynutí času pretekov signalizuje organizátor pretekov jeho skončenie šachovnicovou zástavou. Každý z pretekárov je po skončení pretekov a po prechode miestom šachovnicovej vlajky pokračovať pomalým tempom do boxov, kde je povinný motokáru odstaviť. Pre vjazd do boxov po skončení pretekov neplatí pravidlo zdvihnutej ruky oznamujúce vjazd do boxov ani pravidlo zastavenia pred čiarou označujúcou začiatok boxov. Pretekári sú povinný dodržiavať bezpečnosť pri vjazde do boxov, brať ohľad na osoby, ktoré sa v boxoch zdržiavajú a prispôsobiť tempo svojej jazdy bezpečnosti osôb na dráhe aj mimo nej.
 1. Striedanie a vjazd do Boxu

Striedanie prebieha v Boxovej uličke a priestore na to určenom.

Každý člen teamu musí odjazdiť 30 min, Čas na striedanie určuje si sleduje každý team samostatne. Na striedanie musí každý team využiť tzv. OKNO, Okno sa začína 27. a končí 33 minútou preteku.

Vjazd do Boxu:

 • jazdec je povinný vjazd do boxu signalizovať zdvihnutou rukou
 • pred "BOXOVOU ČIAROU" musí pretekár zastaviť a následne pomalou jazdou pokračovať na miesto určené na striedanie (jazdec nesmie ohroziť iných jazdcov a organizátorov ani žiadne tretie osoby, ktoré sa môžu nachádzať v priestore boxu )

Striedanie prebieha na ĽAVEJ STRANE BOXU, kde je pripravený striedajúci jazdec.

Pravá strana boxu je prejazdná !

Jazdec, ktorý sa "DOVAŽUJE" musí mať vlastné závažie. Tz.: Jazdec, ktorý prišiel do boxu na striedanie vyloží svoje závažie a jazdec ktorý nasadá naloží vlastné závažie do motokáry.

Striedanie jednotlivca: jazdec počas "OKNA" vôjde do boxu vystúpi z motokáry. Motokáru obíde dookola a nasadne a pokračuje v preteku. ( v prípade ak je dovážený, vyloží jedno závažie a pri nastupovaní ho naloží naspäť )

Ak pri striedaní ak dôjde k nejakému technickému problému s motokárou majú striedajúci jazdci nárok na rýchlu signalizáciu traťovým rozhodcom. Pri výjazde z boxu musí jazdec dodržať rýchlosť ktorá neohrozí iných jazdcov a organizátorov.
 1. Dovažovanie

Každý člen teamu sa musí počas preteku dovážiť na váhu 85kg – minimálna váha

K dispozícii bude mať vopred pripravené závažie:

 • Modré závažie : 10kg
 • Červené závažie : 5kg
 • Žlté závažie : 2,5kg

Po skončení každej jazdy ( aj po striedaní ) sa musí jazdec zo závažím odvážiť.

Nedodržanie váhového limitu znamená diskvalifikáciu z preteku.
 1. Penalizácie

Penalizácie STOP/GO, diskvalifikácia ( DQ )

Penalizácia sa môže uložiť pri nasledovných porušeniach pravidiel:

 1. Vyrazenie, natlačenie počas súboja o pozície ak by pretekár nevedel ďalej pokračovať - 20s
 2. Agresívna jazda, brzdenie o inú motokáru – 10s
 3. Nedodržanie svetelnej a vlajkovej signalizácie – 10s
 4. Rýchly vjazd do boxov, bez úplného zastavenia pred čiarou vyznačujúcou začiatok boxov – 10s
 5. Úmyselné narušenie a rozbitie dráhy – 10s
 6. Nedodržanie signalizácie rukou pri vjazde do boxu – 10s
 7. Ak jazdec bez akéhokoľvek pričinenia ( súboj o pozíciu, atď. ) ostane stáť na dráhe ( zaseknutý v zákrute, atď ) a bude musieť byť použitá žltá svetelná signalizácia na spomalenie pretekov
 8. Úmyselné porušenie pravidiel v prospech zvýhodnenia teamu/pozície na dráhe

DQ

 1. Za nedodržanie váhového limitu.
 2. Za hrubé nešportové správanie
 3. Za opakované a úmyselné penalizácie

Team určí jedného člena, ktorý v prípade sťažností podá sťažnosť hlavnému rozhodcovi : Určený na každom preteku, ktorý má spolu s ostatnými rozhodcami možnosť preveriť a rozhodnúť o sťažnosti. Rozhodnutie hlavného rozhodcu je konečné a pre všetky teamy záväzné. V prípade hrubého urážania a/alebo opakovaného menej vážneho slovného alebo iného urážania a/alebo fyzického útoku na rozhodcu bude team z celej súťaže diskvalifikovaný!
 1. Vjazd do boxu pri STOP/GO

Vjazd do boxu musí pretekár signalizovať zdvihnutou rukou.

Pred boxovou čiarou musí pretekár zastaviť aby neohrozil iných jazdcov a organizátorov.

BOXOVÁ ČIARA URČUJE ZAČIATOK A KONIEC BOXU

Po vjazde do boxu sa zaradí na miesto určené pre penalizáciu, kde rozhodca začne počítať časový trest 10 sekúnd. Po odpykaní trestu rozhodca dá pokyn na pokračovanie v závode.

Pri odpykaní ak dôjde k nejakému technickému problému s motokárou majú striedajúci jazdci nárok na rýchlu signalizáciu traťovým rozhodcom.

Pri výjazde z boxu musí jazdec dodržať rýchlosť, ktorá neohrozí iných jazdcov a organizátorov.

MIESTO PRE PENALIZÁCIU BUDE URČENÉ ORGANIZÁTOROM.
 1. Vlajková signalizácia

Šachovnicová vlajka (čierno-biela)

Koniec pretekov


Žltá svetelná signalizácia (majáky) + žlté vlajky

Bude využitá pri :

 1. Miernom rozbití dráhy – dá sa pokračovať v jazde, zábrany nezasahujú vážne do závodnej stopy v mieste poškodenia,
 2. Po kolíziách, po ktorých niektorý jazdec nemôže pokračovať jazdu v smere jazdy (svojvoľné a celkom zbytočné otočenie vlastnej motokáry pri predbiehacom manévri, najmä avšak nie výlučne keď je jazdec predbehnutý iným jazdcom (jazdcami) a aj pri miernom kontakte „zámerne“ otočí motokáru alebo spôsobí poškodenie trate, svojvoľné nárazy do zariadenia trate atď. bude penalizované STOP&GO)
 3. Komisár na trati
 4. Poruche motokáry
 5. Vážnom rozbití dráhy / posunutí zábran – nedá sa pokračovať v jazde
 6. Pri vážnejšej kolízii....napr. : zablokovaná cesta

Spomaliť motokáru je potrebné okamžite ako sa spustí signalizácia, bezpečným spôsobom (pozvoľné spomalenie na rýchlosť pri ktorej je jazdec schopný prípade potreby okamžite zastaviť ) V prípade porušenia tohto pravidla bude team bude automaticky penalizovaný STOP&GO .

NEPREDBIEHAŤ, akékoľvek pozície získané pri predbiehaní po signalizácii budú odobraté + STOP&GO!


Zelená vlajka

 1. Odštartovanie preteku
 2. Ukončenie žltej fáze ( konec nebezpečia)

Červená vlajka

Zastavenie pretekov

Každý jazdec počas červených vlajok musí čo najskôr bezpečne zastaviť motokáru


Čierno biela Diagonálna vlajka

Slúži na napomenutie pretekára pri malom priestupku. Pretekár bude vlajkou upozornený iba raz. Pri zopakovaní priestupku po varovaní, nasleduje penalizácia. Signalizácia: Vlajka + číslo motokáry


Čierna vlajka

Vylúčenie z pretekov za porušenie pravidiel. Jazdec je povinný do troch kôl opustiť trať vjazdom do boxu. Signalizácia: Vlajka + číslo motokáry

 1. Informačné tabule

Penalizácia STOP/GO + číslo : Informuje jazdca s daným číslom motokáry o udelení penalizácie

Napomenutie + číslo : Informuje jazda s daným číslom motokáry , že dostal napomenutie za svoje chovanie na dráhe a po 3 napomenutiach mu môže byť udelený trest STOP/GO
 1. Porucha motokáry

Pri akejkoľvek poruche motokáry bude súťaž zastavená Červenou vlajkou až kým sa porucha neodstráni.

Poruchu motokáry môže signalizovať rozhodcovi jazdec teamu ktorý práve jazdí alebo zodpovedný člen teamu.
 1. Ďalšie pravidlá pretekov

Každý Team si môže dobrovoľne vymeniť motokáru počas pretekov!

V boxovom priestore budú prichystané motokáry, z ktorých si môže team, ktorý práve strieda, vymeniť motokáru za niektorú z dostupných náhradných motokár.

Pri striedaní nemusia pretekári dodržať žiadny časový limit na striedanie.
ORGANIZÁTOR SI VYHRADZUJE PRÁVO NA ÚPRAVU PRAVIDEL. AK TAK UČINÍ BUDE O TOM INFORMOVAŤ NA ROZPRAVE PRED KAŽDÝM PRETEKOM.

JAZDA NA MOTOKÁRACH, FIREMNÉ AKCIE

Príďte si zajazdiť na profesionálnej motokárovej dráhe, alebo si objednajte firemnú akciu s kateringom.